Skal værket investere i.........

 

 • Nyt produktionsanlæg eller renovering af kedler og motorer
 • Opgradering af kedelanlæg og motorer på grund af nye miljøkrav
 • Nyt udstyr til røggasrensning for CO, UHC og NOx
 • Biomasseanlæg til halm, flis, træpiller eller andre biomasse-restprodukter
 • Ny eller større akkumuleringstank
 • Effektivisering af produktionsanlægget
 • Implementering af ledningsregistrering i værkets daglige drift
 • Netberegning og udarbejdelse af renoveringsplaner for ledningsnettet
 • Optimering af ledningsnettet i forhold til dimensioner, ledningstab og pumpeenergi
 • Effektivisering af distributionsanlæg og stikledninger
 • Udbygning og renovering af ledningsnettet
 • Energispareaktiviteter i form af effektivisering af brugerinstallationer
 • Bygningsentrepriser i form af nybygninger eller ombygninger

så bistår DFP værket i hele projektforløbet fra idé- og beslutningsfasen til udbuds- og anlægsfasen.

 

DFP udfører tekniske og økonomiske beregninger og sørger for udbud, licitation og myndighedsbehandling samt det overordnede bygherretilsyn.

 

Opgaverne løses til fast pris eller efter medgået tid og altid i tæt samarbejde med driftsledelse og bestyrelse. 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma