Fredericia Fjernvarme - EU-udbud af fjernaflæsningssystem og målerpark

Fredericia Fjernvarme stod i slutningen af 2011 med den udfordring, at man havde truffet beslutning om etablering af et fast netværk for indhentning af målerdata og at den eksisterende målerpark, som var en stor blanding af forskellige gamle og nyere målere, ikke levede op til forventningerne om levering i fast netværk baseret på WireLess M-Bus.


Ud fra værkets beregninger af den samlede påvirkning af varmeprisen set over netværkets og målernes forventede levetid, blev det besluttet at foretage et samlet udbud af netværk/dataindhentningssystem inklusive al hard- og software, serviceaftale samt træning og kurser for drifts- og administrativt personale. Udbuddet omfattede endvidere en komplet målerpark bestående af ca. 7.500 energimålere fra 1 - 40 m3 målere.


På dette tidspunkt stod det klart, at opgaven skulle i EU-udbud. Efter annonceringen i EU-Tidende om prækvalifikationen, kom der 3 kandidater til prækvalifikation, Kamstrup, Diehl Metering og L&G.


Efter en nøje dialog med Fredericia Fjernvarme om ønsker og behov kunne udbuddet beskrives. Mange forhold, eksempelvis krav til ydeevne for nettet, kommunikationsform, bagud-kompatibilitet for fremtidige målere, drift og service, datahåndtering, herunder brugerflade og rapporter, etc. skulle beskrives, så entydig prissætning var mulig.


Licitationen gav et klart resultat; men den efterfølgende granskning ændrede placeringen mellem de tilbudsgivende til fordel for Diehl Metering, der vandt opgaven.


Dir. Carl Hellmers udtaler efterfølgende: ”Gennemførelsen af udbud og efterfølgende evaluering og kontraktindgåelse forløb perfekt med DFP som partner og rådgiver.”


Efter udbuddet af måler- og fjernaflæsningsleverancen, har DFP bistået Fredericia Fjernvarme med udbud af selve målerudskiftningen.
Fjernaflæsningsnetværket er etableret i 2013 og målerudskiftningen foretages i perioden august 2013 til december 2014.

 

 antenner fredericia  opsamlingsenheder fredericia

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma