Vinderup Varmeværk

Sagen påbegyndes for DFP’s vedkommende i efteråret 2006 med bygherrerådgivning i forbindelse med kontraktforhandlinger med Måbjergværket om aftag af biogasvarme i forbindelse med planer om opførelse af et stort biogas fællesanlæg i Måbjerg nord for Holstebro ca. 16 km fra varmeværket i Vinderup.

På grund af den store afstand var en varmetransmissionsledning mindre attraktiv på grund af anlægsprisen og varmetabet set i forhold til en biogasledning.


På grund af finansieringsvanskeligheder lå biogasprojektet dog stille frem til 2009, hvor det blev genoptaget og detailplanlægningen påbegyndt.


Biogasledningen blev i første omgang foreslået som en højtryksledning, men anlægs- og driftsomkostninger til et kompressoranlæg bevirkede, at dette forslag ændredes til en lavtryksledning i større dimension og en højtryksblæser i stedet for kompressor.


For Vinderup Varmeværk betød det, at biogassen ikke kunne anvendes på de eksisterende motorer, men var henvist til etablering af en ny lavtryks biogasmotor. Driftsøkonomiske beregninger bekræftede samtidigt, at etablering af en separat biogasmotor var en fordel kombineret med, at de gamle naturgasmotorer overgik til regulérkraft, hvorved en omfattende hovedrenovering kunne udelades.

Vinderup - ny biogasmotor


Ved ændring af produktionsanlægget skulle der laves en ny miljøgodkendelse på samtlige produktionsanlæg på værket. Det viser sig her, at der, for at overholde immissionskravene med hensyn til lugt, skulle etableres en helt urealistisk høj skorsten på ca. 120 meter. Ved etablering af røggaskøling med kondensering i et vasketårn kunne lugtemissionen reduceres betydeligt, hvorved det ikke længere var lugtemissionen, der var bestemmende for skorstenshøjden, men derimod NOx-emissionen. Den nye fælles skorsten for de eksisterende anlæg samt den nye biogasmotor blev derved reduceret til acceptable 65 meter.


Beslutningen var derfor at etablere røggaskøling med kondensering i form af et vasketårn kombineret med varmepumpe til maksimal varmeudnyttelse af kondenseringsvarmen.


DFP udarbejdede udbudsmaterialet i 2010 til den nye biogasmotor på 7,1 MW indfyret effekt.


I 2011 var varmeværket færdig udbygget som et kraftvarmeanlæg med biogas som brændsel. Biogassen leveres af Maabjerg BioEnergy i Holstebro ved et tryk på 250 mbar og dækker cirka 70 % af Vinderups og Sevels varmebehov. Anlægget består blandt andet af en GE Jenbacher 620 biogasmotor, der producerer el og varme ved en meget høj virkningsgrad. Anlægget er endvidere bestykket med en Sabroe varmepumpe til røggaskondensering, der bringer totalvirkningsgraden over 105 %.
Indtil videre er anlægget det første og eneste med kondenserende og kølet røggasvaskning for maksimal varmeudnyttelse kombineret med lugtfjernelse og en røggastemperatur til skorstenen på 18 °C.


Miljømæssigt er anlægget således ”State of the Art”, idet el og varme produceres ved rekord lav udledning af skadelige stoffer, sammenlignet med andre biogas motor anlæg.


I 2012 er Vinderup Varmeværk og Sevel Kraftvarmeværk fusioneret sammen til ét selskab, og der er samtidig anlagt en 6 km transmissionsledning mellem de to varmeværker. Derved kan dristributionsnettet i Sevel forsynes med varme produceret på biogas fra kraftvarmeanlægget i Vinderup.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma